Nieuws

1,3 miljoen euro voor Klimaatrobuuste Groene Noordrand!

Regionaal Landschap Brabantse Kouters, gemeenten Asse, Meise, Merchtem, Wemmel, Grimbergen, stad Vilvoorde en Plantentuin Meise zullen de komende drie jaar werken aan een klimaatrobuuster landschap in de Groene Noordrand.Delen

Regionaal Landschap Brabantse Kouters, gemeenten Asse, Meise, Merchtem, Wemmel, Grimbergen, stad Vilvoorde en Plantentuin Meise zullen de komende drie jaar werken aan een klimaatrobuuster landschap in de Groene Noordrand. Met de verkregen subsidie van Vlaanderen zullen we water op een duurzame manier beschikbaar maken voor landbouw en natuur door doelgerichte terreinacties. Een beloning voor jaren visie- en studiewerk.

Vlaanderen beter beschermen tegen droogte en wateroverlast, waarbij de drainagelandschappen evolueren naar waterlandschappen die water vasthouden zonder overlast te creëren. Dat is het doel van de Water-Land-Schapsprojecten. Zo maken we het landschap, de landbouw en de natuur beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering en verzekeren we zo een duurzame toekomst. De projecten creëren ook kansen voor meer biodiversiteit.

In totaal krijgen 33 lokale partners uit 11 gebiedscoalities samen 12,7 miljoen euro van de Vlaamse Regering voor deze uitdagingen. Vlaanderen gebruikt hiervoor de middelen van de Blue Deal, afkomstig van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Onze lokale coalitie Klimaatrobuuste Groene Noordrand ontvangt 1,268 miljoen euro, een tiende van het totale budget in Vlaanderen. Onze partners cofinancieren de projecten voor een totaal van 317.000 euro. Samen zorgt dit voor een budget van 1,58 miljoen waarmee we de volgende jaren in de Groene Noordrand aan de slag gaan. 

‘Samenwerken werkt’, vertellen trekkers Wim Solie en Brecht Vermote van het Strategisch Project Groene Noordrand. ‘Met ons project Klimaatrobuuste Groene Noordrand focussen we op de droogte- en wateroverlastuitdagingen in de Maalbeek-, Amelvonnebeek- en Tangebeekvallei en op hun aanliggende kouters. We willen een klimaatrobuuster landschap met oplossingen voor te natte en te droge omstandigheden. Hoe vangen we het regenwater beter op waar het valt? Hoe bufferen we het en laten we het opnieuw infiltreren? En hoe zorgen we dat het opnieuw duurzaam beschikbaar wordt voor de landbouw en de natuur? Met de geplande projecten gaan we in op die vragen.’

Acht concrete acties staan al in de startblokken:

  1. Herstel winterbedding Maalbeek, Grimbergen: De valleistructuur wordt hersteld door een zomer- en winterbedding te creëren. De natuurlijke oevers en de winterbedding geeft ruimte voor waterbuffering en biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van natte natuur. Dit verhoogt de biodiversiteit in en langs de beek.
  2. Wadi P. Remekerstraat, Wemmel: Het gescheiden rioleringssysteem laat toe om het regenwater naar een nieuw aan te leggen wadi te brengen. Zo wordt de druk op de Maalbeek en haar zijbeken bij hoge debieten getemperd. Door deze vertraagde afvoer en infiltratie kan er natte natuur ontwikkelen. Dit komt de biodiversiteit ten goede in de buurt van het natuurreservaat Beverbos.
  3. Buffer op de Amelvonnebeek, Brusselsesteenweg, Wemmel: Bij hoog debiet moet ook hier de druk op de Amelvonebeek en haar zijbeek verlaagd worden. Een knijpconstructie ter hoogte van de Brusselsesteenweg in combinatie met enkele kleinere tussenschotten stroomopwaarts vertraagt het water en laat het lokaal infiltreren. Zo kan er bijkomende natte natuur in de vallei ontwikkelen.
  4. Hermeandering Amelvonnebeek, Plantentuin Meise: Door de wijziging in de loop en uitdieping van de momenteel rechtlopende Amelvonnebeek verhoogt de waterretentie op de site. Zo is de omgeving beter beschermd tegen wateroverlast en mikken we ook weer op meer natte natuur. De ruimte rondom de meanderende Amelvonnebeek vormt een ideale ecologische uitgangspositie voor de aanplanting van vallei- en moerasbos.
  5. Bovengronds brengen & hermeandering Kaarlijbeek, Plantentuin Meise: Sinds de 19de eeuw is de Kaarlijbeek of Lieveherenbeek volledig ingebuisd tot aan haar monding in de Amelvonnebeek. Door de Kaarlijbeek deels bovengronds te brengen en een nieuw meanderend traject te geven, kan ze uitmonden in de lagergelegen Orangerievijver en zo voor een regelmatige extra watertoevoer zorgen. Hierdoor wordt ook extra waterbuffering binnen de Plantentuin gecreëerd. Parallel met deze actie wordt samen met Aquafin onderzocht hoe de regenwaterafvoer bij een ontkoppeling van de Tuinwijk kan worden aangesloten op deze waterloop.
  6. Extra regenwateropvang & -buffering ter beperking/opheffen grondwatergebruik, Den Diepen Boomgaard, Grimbergen: De bestaande regenwaterputten dekken het nodige watergebruik onvoldoende. Bijkomende regenwaterputten, een nog gerichter gecontroleerd watergebruik en extra waterbuffering maakt de landbouw hier klimaatrobuuster.
  7. Boslandbouw i.f.v. waterhuishouding, bodemverbetering & verhogen biodiversiteit, Priesterlinde, Grimbergen: Het herdenken van een teelt- en productiewijze naar een klimaatadaptieve landbouw is de basis voor dit project. Er wordt gewerkt aan bodemverbetering, erosieproblematiek en waterhuishouding via de aanleg van swales en een poel en door het gebruik van reservoirs.
  8. Instrumentenkoffer ‘Water+Land+Schap’: Met deze instrumentenkoffer wil Regionaal Landschap Brabantse Kouters samen met de gemeenten Asse, Merchtem, Wemmel, Meise, Grimbergen en de stad Vilvoorde gezamenlijk werken aan de stimulering van een duurzame, klimaatadaptieve landbouw met aangepaste teelten, technieken, landschaps- en waterbeheer

Met deze voorbeeldacties willen de betrokken partners ook anderen inspireren om ook terreinacties op langere termijn te genereren en zo bij te dragen tot een Klimaatrobuuste Groene Noordrand.

Bekijk alle goedgekeurde Water-Land-Schapsprojecten op: https://pers.vlm.be/water-land-schap-127-miljoen-euro-om-vlaanderen-beter-te-beschermen-tegen-droogte

© RLBK

De ruimte rond de meanderende Amelvonnebeek vormt de ideale ecologische start om een vallei- en moerasbos aan te planten.

Conceptbeeld: Door de Amelvonnebeek te hermeanderen verhoogt de waterretentie op de site.

Conceptbeeld van actie 4. Door de Amelvonnebeek te hermeanderen verhoogt de waterretentie op de site.

© RLBK

Ter hoogte van de Brusselsesteenweg komt een knijpconstructie. Die zal, in combinatie met enkele kleinere tussenschoteen stroomopwaarts, het water vertragen en lokaal laten infiltreren.

© RLBK

Extra regenwateropvang en buffering moet de landbouw in Den Diepen Boomgaard klimaatrobuuster maken.