Landschapsacademie

Rapport: Bloeiende perspectieven op het inzaaien van bloemenmengsels

Op donderdag 19 oktober hield Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei een boeiende inspiratiedag over het nut van het inzaaien van bloemenmengsels. Doen we er goed aan de natuur, en dan vooral insecten en akkervogels, een handje te helpen met het inzaaien van bloemenmengsels? En welke mengsels gebruiken we daarvoor dan best? Ze lieten verschillende sprekers aan het woord die elk vanuit hun expertise en ervaring hun visie hebben toegelicht. De presentaties van de sprekers vind je hier.Delen

Rapport: Bloeiende perspectieven op het inzaaien van bloemenmengsels

© KU Leuven

Joachim Mergeay

Joachim Mergaey is een onderzoeker bij het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek), met een focus op toepassingen van populatiegenetica in biodiversiteitsonderzoek en natuurbehoud/beheer. Met het oog om de biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden, integreert hij genetische criteria van populaties in het beheer en beleid (zoals de vertaling van genetische criteria/diversiteit naar de Europese habitatrichtlijn). Als hoofddocent aan de KU Leuven zorgt hij er bovendien voor dat een nieuwe generatie aan natuurbeschermers(biologen) in de toekomst ook met genetica zullen rekening houden.  

Joachim Mergaey sprak over het waarom wel of niet inzaaien, en wat de alternatieven zijn voor inzaaien. Hoe denken we doelgericht bij landschapsbeheer, eerder dan middel-gericht?

Presentatie Joachim Mergeay
© BNNVARA

Arnout Zwaenepoel

Arnout Zwaenepoel is plantenecoloog en werkt bij de West-Vlaamse Intercommunale. Daar voert hij monitoringsstudies uit en maakt hij natuurbeheerplannen en beheerplannen voor beschermde landschappen op voor de West-Vlaamse gemeenten, de provincie en het Vlaams Gewest. Hij is een expert in graslandbeheer en het beheer van wilde struiken en bomen. Bovendien is Arnout ook een auteur van verschillende boeken waarbij hij de resultaten en bevindingen van zijn langtermijnonderzoek graag deelt.

Arnout Zwaenepoel had het over het vermijden van floravervalsing, wat zijn specifieke goede soorten voor inheemse soorten ongewervelden?

Presentatie Arnout Zwaenepoel
© Regionaal Landschap Westhoek

Matti Pisman

Matti behaalde in 2021 de titel van doctor in de biologie bij de universiteit van Gent met zijn onderzoek naar “De impact van landgebruik op lokaal en landschapsniveau op wilde pollinatoren in vier sleutelhabitats in Vlaanderen.” Momenteel is hij actief als biodiversiteitsmedewerker bij het Regionaal Landschap Westhoek. Hij vormt dan ook de ideale brug tussen onderzoek en acties op het terrein.

Matti deelde zijn expertise over de wilde bestuivers in Vlaanderen en welke impact het inzaaien van bloemenzaadmengsels op de wilde bijenpopulatie kan hebben.

Presentatie Matti Pisman
© X.com

Annelies Jacobs

Annelies Jacobs is een botanicus in hart en nieren. Ze is momenteel werkzaam bij Natuurpunt Studie en gebruikt haar expertise om in België opzoek te gaan naar onze zeldzame inheemse flora. Ze werkt onder andere aan het project Izabel mee waarbij zaden van diverse zeldzame planten worden ingezameld en geeft tips aan lokale besturen in Vlaanderen om de natuur meer kansen te bieden. Annelies gaf een toelichting over haar werk en nam ons mee in haar visie op het inzaaien van bloemenzaadmengsels.

Presentatie Annelies Jacobs

Conclusie

De sprekers hebben ons meegenomen in de wereld van biodiversiteit, natuurbehoud en landschapsbeheer, elk met hun eigen unieke perspectieven en expertise. We hebben geleerd over genetische criteria in het behoud van populaties, het vermijden van floravervalsing, zeldzame inheemse flora en de impact van inzaaien op wilde bijen. Bloemenmengsels inzaaien doet iedereen met de beste bedoelingen. De uiteenzettingen leerden ons dat het inzaaien van een bloemenmengsel een doordachte keuze moet zijn. Eerst en vooral niet schaden is een goede conclusie.